اطلاعیه ضدعفونی بذور : - اطلاعیه ضدعفونی بذور : | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

کشاورزان محترم استفاده از بذر اصلاح شده و آغشته به سموم ضدعفونی ضمن تولید محصول سالم باعث افزایش عملکرد محصول خواهد شد .

                                                                                                                             مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج