اطلاعیه : - اطلاعیه : | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


کشاورزان محترم مصرف متعادل کود در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی تاثیر فراوانی دارد، با مراجعه به مراکز خدمات و شرکت های تعاونی نسبت به تهیه انواع کودها در اسرع وقت اقدام فرمایید . مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج