اطلاعیه سفیدک داخلی انگور : - اطلاعیه سفیدک داخلی انگور : | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

قابل توجه کلیه تاکداران شهرستان فاروج
سفیدک داخلی انگور در مناطقی که دارای رطوبت بالایی بوده ، شیوع پیدا میکند و این بیماری به برگها ، میوه ها و شاخه های انگور صدمه میزند ، لذا پیشنهاد میگردد نسبتت به مبارزه زراعی و شیمیایی در اسرع وقت بشرح ذیل اقدام نمائید . ضمناً جهت کارایی سموم شیمیایی ، هر 10- 7 روز سمپاشی تکرار شود .
الف :هرس سبز (تربری)و کندن شاخه ها و برگهای اضافی جهت ایجاد تهویه .
ب ) استفاده از قارچ کش های مناسب بر حسب الویت بشرح جدول ذیل:

 

ردیف    نام عمومی    نام تجاری    مقدار مصرف
1    پروپاموکارب هیدروکلراید +فوزتیل آلومینیم    پرویکور انرژی    1.5 در هزار
2    پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید    اینفینیتو    2.5-1 در هزار
3    پروپاموکارب هیدروکلراید+ سیموکسانیل    پروکسانیل    2 در هزار
4    سیازوفامید    رانمن    0.5 در هزار
5    منکوزب+ کلوتالونیل+سیموکسانیل    آلیادوسی تی ال    2 در هزار
6    دیمتومورف+منکوزب    آکروبات ام زد    2 در هزار
7    متالاکسیل+منکوزب    رزالاکسیل    2 در هزار
8    اکسی کلرور مس+ سیموکسانیل    کوپروسیت سی    2.5 در هزار
9    اکسی مس    نور دوکس    1 در هزار
10    آلیت    فوزتیل آلومینیم    2.5-1.5 در هزار

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج .