اطلاعیه آنتراکنوز گردو: - اطلاعیه آنتراکنوز گردو: | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

اطلاعیه: قابل توجه کلیه باغداران شهرستان فاروج با توجه به مشاهده بیماری آنتراکنوز گردو در مناطق پر باران و با رطوبت بالا، که باعث آلودگی روی برگ، سرشاخه ها و میوه ها شده و در نهایت سبب سیاه شدن مغز گردو می گردد، توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام و باغداران برای تهیه نسخ گیاهپزشکی و سموم مورد نیاز( مانکوزب، کاپتان و اکسی کلرور مس و ...) به واحدهای گیاهپزشکی شهرستان مراجعه نمایند .

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج .