اطلاعیه بیمه محصولات زراعی و باغی - اطلاعیه بیمه محصولات زراعی و باغی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

با توجه به اعلام سرمای شدید و زود هنگام از سوی سازمان مدیریت بحران توصیه میشود کشاورزان عزیز نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی  خود به تفکیک زراعی {گندم و جو } تا تاریخ 94/08/30 ، باغی {زعفران و انگور و سردرختی ها } تا تاریخ 94/09/30 اقدام نمایند./.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج .