کشاورزان عزیز با اجرای توصیه های فنی و کارشناسی در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی گام برداریم . - کشاورزان عزیز با اجرای توصیه های فنی و کارشناسی در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی گام برداریم . | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج


1- از کشت بذور ضدعفونی نشده اکیدآً خودداری نمایید.2-با کارشناسان جهاد کشاورزی در انتخاب نوع و مقدار بذر مصرفی غلات مشورت نمایید. 3- جهت کشت از بذور اصلاح شده استفاده نمایید، در صورت استفاده از بذور خود مصرفی ضمن بوجاری و ضدعفونی ، بذور خود را با بذور سایر تولیدکنندگان تعویض و از کشت بذور سال قبل در همان مکان اکیداً خودداری نمایید.4- با تسطیح مناسب رمین جهت کشت از سطح سبز مطلوب  برخوردار گردید.5- جهت افزایش عملکرد غلات دیم از عمیق کار که سبب ایجاد سطح سبز مطلوب و افزایش راندمان مصرف آب میگردد استفاده نمایید.6- جهت کشت بذور خود از انواع بذرمال  استفاده نمایید و گیاهان خود را در برابر تنش های محیطی نظیر گرما ، سرما و خشکی مقاوم سازید. 7- با توجه به میزان آب در دسترس ، نسبت به کشت اقدام نمایید. 8- در مزارع خود از کود های آلی ، کود های دامی پوسیده و ارگانیک که سبب حفظ ساختمان و رطوبت خاک و افزایش جذب عناصر غذایی توسط غلات میگردد استفاده نمایید.مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج.