سفیدک داخلی انگور - سفیدک داخلی انگور | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج