تیتکانلو | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : علیرضا حسین خانزاده
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بیماری شناسایی گیاهی
 سابقه کار : 6سال  
تلفن تماس :  05836465430