جلسه هم اندیشی اتحادیه تعاونیهای روستایی شهرستان فاروج ›› مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج