جلسه هم اندیشی اتحادیه تعاونیهای روستایی شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج