افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار با حضور معاون محترم آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

افتتاح پروژه آبیاری تحت فشارمزرعه باذوق با حضورجناب آقای مهندس اکبری معاون محترم وزیرجهادکشاورزی درامورآب وجاک وصنایع وجناب آقای مهندس اورنگی مشاورمحترم وزیرکشاورزی ومهندس حجی پورمدیرمحترم آب وخاک وامورزیربنایی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی وجناب آقای رمضانی وجناب آقای مهندس احمدیان مدیرامورپشتیبانی سازمان وجناب آقای دکترجمشیدنژاد وجناب آقای مهندس پهلوان مشاورین محترم ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی وسایرمسئولین استانی وشهرستانی درمورخه24/3/94

عنوان طرح:پروژه آبیاری تحت فشارمزرعه غلامحسن باذوق

-نوع سیستم:آبیاری بارانی:کلاسیک نیمه متحرک(آرایش شبکه18×12متر)قطره ای(نوارتیپ)

-طول عملیات لوله گذاری:15کیلومتر(لوله پلی اتیلن سایز16میلیمترتا200میلیمتر)

مساحت طرح:52هکتارتلفیقی(بارانی –قطره ای)

قدرت ایستگاه پمپاژ:45کیلووات

حجم آب صرفه جویی شده :200000مترمکعب درسال

احداث استخرپلیتون باحجم 6000مترمکعب

تامین آب موردنیازجهت 20هکتارازاراضی

اشتغال ایجادشده :5نفر

اعتبارپروژه :2184میلیون ریال(820میلیون ریال سهم بلاعوض و364میلیون ریال سهم خودیاری)