بازدید ریاست سازمان جهادکشاورزی از بخش کشاورزی فاروج ›› مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج