بازدید ریاست سازمان جهادکشاورزی از بخش کشاورزی فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج