کارگاه آموزشی امور اراضی به روایت تصویر ›› مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج