آمار سطح زیرکشت و تولیدات باغی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 فایل ها

 سال 1384    حجم فايل:  60.08 KB
 سال1385    حجم فايل:  25.79 KB
 سال 1386    حجم فايل:  44.25 KB
 سال1387    حجم فايل:  54.4 KB
 سال1388    حجم فايل:  45 KB
 سال1389    حجم فايل:  43.31 KB
 سال1390    حجم فايل:  43.42 KB
 سال1391    حجم فايل:  119.18 KB