آمارسطح زیرکشت و تولیدات زراعی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 فایل ها

 سال زراعي 84-83    حجم فايل:  19.45 KB
 سال زراعي 85-84    حجم فايل:  20.11 KB
 سال زراعي 86-85    حجم فايل:  90.65 KB
 سال زراعي 87-86    حجم فايل:  17.76 KB
 سال زراعي 88-87    حجم فايل:  32.36 KB
 سال زراعي 89-88    حجم فايل:  77.74 KB
 سال زراعي 90-89    حجم فايل:  82.38 KB
 سال زراعي 91-90    حجم فايل:  71.11 KB
 سال زراعي 92-91    حجم فايل:  48.62 KB